Make your own free website on Tripod.com
เวปไซท์นี้ จัดทำโดย สถานีตำรวจภูธร อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ...........ติดต่อ ผู้ทำ ...................

การป้องกันปราบปราม

การจัดสายตรวจ


1. สายตรวจรถจักรยานยนต์ จัด 2 ชุด ชุด ๆ ละ 2 สาย ๆ ละ 2 นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตรวจ ผลัดละ 8 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง


2. สายตรวจเดินเท้า จัด 6 ชุดๆ ละ 2 นาย ตรวจตามแหล่งธุรกิจและชุมชน โดยออกตรวจร่วมกับสายตรวจรถยนต์ ตั้งแต่ช่วง เวลา 18.00 น.- 24.00 น. ของทุกวัน โดยมี ร้อยเวร 20 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ


3. สายตรวจตำบล (ตู้ยาม) จัด 5 ตู้ ๆ ละ 2 – 4 นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ผลัดละ 15 วัน
อยู่ประจำตู้ตลอด 24 ชั่วโมง


4. จัดชุดสืบสวนกำลัง 6 นาย ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนจับกุม ความผิดเกี่ยวกับอบายมุข
ยาเสพติดให้โทษ และอาชญากรรมอื่น ๆ


5. สายตรวจจราจร จัด 1 ชุด กำลัง 4 นาย ปฏิบัติหน้าด้านการจราจร ในย่านชุมชน และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว


6. จัดชุดมวลชนสัมพันธ์ 1 ชุด กำลัง 11 นาย ปฏิบัติหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง
ประชาชนกับตำรวจ และเพื่อความร่วมมือที่ดีตลอดจน เพื่อผลงานด้านการสื่อสารข้อมูลที่แท้จริง


7. จัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อ
สอบถามสภาพปัญหาความเดือดร้อน ข้อขัดข้อง ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของ พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ รอง ผบ.ตร. (ปป 3)


8. จัดชุดเฉพาะกิจ ป้องกันปราบปรามการปล้น ธนาคาร - ร้านทอง อาวุธสงคราม และมือปืนรับจ้าง