Make your own free website on Tripod.com
เวปไซท์นี้ จัดทำโดย สถานีตำรวจภูธร อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ...........ติดต่อ ผู้ทำ ...................

อัตรากำลังพล

อัตรากำลังพล สภ.อ.แหลมสิงห์ แยกเป็น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
อัตรากำลังอนุญาต 13 นาย
มีกำลังจริง 9 นาย
พ.ต.อ. 1 นาย
พ.ต.ท. 2 นาย
พ.ต.ต. 1 นาย
ร.ต.อ. 4 นาย
ร.ต.ท. 1 นาย
ร.ต.ต. - นาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชั้นประทวน – พลตำรวจ
อัตรากำลังอนุญาต 111 นาย
มีกำลังจริง 75 นาย
ด.ต. 14 นาย
จ.ส.ต. 20 นาย
ส.ต.อ. 10 นาย
ส.ต.ท. 26 นาย
ส.ต.ต. 4 นาย
พลตำรวจ 1 นาย