Make your own free website on Tripod.com
คลิกเพื่อดูต่อ>>
เวปไซท์นี้ จัดทำโดย สถานีตำรวจภูธร อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ...........ติดต่อ ผู้ทำ ...................

ภูมิประเทศและประชากร

- เทศบาล 2 แห่ง คือ
1. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ มี 16 หมู่บ้าน
2. เทศบาลตำบลพลิ้ว รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 -11 ต.พลิ้ว
อยู่ในเขตรับผิดชอบของ สภาตำบลพลิ้ว 1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 12) และ ต.คลองน้ำเค็ม 6 หมู่บ้าน

- องค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง คือ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า มี 5 หมู่บ้าน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย มี 9 หมู่บ้าน
ประชากร
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 31,112 คน แยกเป็น
- ชาย 15,319 คน
- หญิง 15,793 คน


สถานที่ประกอบธุรกิจสำคัญ
1. ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง
2. สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ 1 แห่ง
3. ร้านทอง 2 แห่ง
4. โรงแรม (บังกะโล ที่พัก) 5 แห่ง
5. สถานบริการน้ำมันเอกชน 7 แห่ง